ชื่อ - นามสกุล :นายบัญชา พาหะนิชย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : สมาคมผู้ปกครองและครู
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน